Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Lipian, w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Marta Czarniejewska-Tarasiuk, kurator zawodowy dla osób dorosłych – przedstawiciel zespołu kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie;

2. Krzysztof Socha, kurator zawodowy rodzinny – przedstawiciel zespołu kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie;

3. Gabriela Jaszkin, starszy pracownik socjalny – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach;

4. Marta Wojciech, specjalista pracy socjalnej – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach;

5. Marzena Ludwiczak, pielęgniarka środowiskowa – przedstawiciel SPZOZ w Lipianach;

6. Urszula Sofinowska, przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach;

7. Dorota Boguszewska, pedagog szkolny – przedstawiciel Zespołu Szkół w Lipianach;

8. Piotr Szulczewski, dzielnicowy – przedstawiciel Komisariatu Policji w Lipianach;

9. Marek Bruchajzer, dzielnicowy – przedstawiciel Komisariatu Policji w Lipianach;

10. Bożena Kryśków – prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” w Lipianach

11. Iwona Tabor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach

12. Monika Szokaluk, pracownik socjalny - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach.

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań.

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipianach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lipiany na lata 2016-2021

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących