Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasady jego przyznawania regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz.1238).

O ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego ubiegać się mogą:

1. matka albo ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała  w wieku 18 – 25 lat  i osoba ta nie kontynuowała w tym czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej

2. osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. osoby, których łączny dochód rodziny (rodzina osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki) w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust 2 (dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764zł).

Wymagane dokumenty:

1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

2. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa

Dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczeniem społecznym :

1. W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz pierwszy:

 • kserokopie wszystkich świadectw pracy
 • w przypadku posiadania decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego na dzień
  01.01.1999 r. kserokopię w/w decyzji oraz kserokopie wszystkich świadectw pracy
  po 01.01.1999 r.
 • zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej od umowy
  zlecenia
 • zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej za okres
  prowadzenia działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z PUP o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przed 1999 r.
 • zaświadczenie z MOPR o okresach pobierania zasiłku stałego
  (jeżeli był pobierany przed 30-04-2004 r.)
 • zaświadczenie z wyższej uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów, okres
  ich trwania, datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej
  i programowy wymiar studiów(liczba semestrów)
 • wypełniony druk ZUS Rp-6 (do pobrania razem z wnioskiem w siedzibie SCŚ lub na stronie internetowej SCŚ)


2.W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz kolejny:

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w przypadku podjęcia pracy w okrasie
  nie pobierania świadczenia

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU ORYGINAŁY DOKUMENTÓW DO WGLĄDU

Podczas weryfikacji wniosków pracownik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego znajdziesz na stronie internetowej:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

 

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących