Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach informuje, że od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

  1. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  2. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego wraz z klauzulą informacyjną

 

Akty prawne dotyczące dodatku energetycznego:

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000393/O/M20210393.pdf

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.pdf

________________________________________________________________________________

Ważne!!! Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wprowadzone uchwałą nr XXXI/249/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 maja 2021r.


Od 1 lipca 2021 roku na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdza wysokość ponoszonych przez wnioskodawcę w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.


Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (dotychczas dołączało się dokumenty potwierdzające wydatki z miesiąca, w którym składany był wniosek).


Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 2 ustawy, dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.


Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1) domu pomocy społecznej,
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3) schronisku dla nieletnich,
4) zakładzie poprawczym,
5) zakładzie karnym,
6) szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:
35 m2 - dla 1 osoby,
40 m2 - dla 2 osób,
45 m2 - dla 3 osób,
55 m2 - dla 4 osób,
65 m2 - dla 5 osób,
70 m2 - dla 6 osób.

Jakie dochody gospodarstwa domowego kwalifikują do przyznania dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 2 066,99 zł),

30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1 550,24 zł).
 
Co stanowi dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych?

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z klauzulą informacyjną

Wzór deklaracji o dochodach

Wzór zaświadczenia o dochodach

 

Akty prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących