Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie - dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją na dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

1. 11,37 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,80 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,96 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego wraz z klauzulą informacyjną

 

Akty prawne dotyczące dodatku energetycznego:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 775)

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020r. (Monitor Polski z 2019r., poz. 402)

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

 

 

Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Przysługuje on:

* najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
* osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
* osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
* innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
* osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.


Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie poniżej opisanych warunków:
określony średni dochód brutto na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.3)).

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Od dnia 1.03.2016 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 882,56 brutto (UWAGA: Wysokość najniższej emerytury zmienia się w miesiącu marcu każdego roku, w zależności od waloryzacji świadczeń).

Gospodarstwo domowej jest to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania wywodzą z prawa tej osoby.


WAŻNE!!!
O dodatek można ubiegać się również, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).

Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

* dla 1 osoby 35 m2
* dla 2 osób 40 m2
* dla 3 osób 45 m2
* dla 4 osób 55 m2
* dla 5 osób 65 m2
* dla 6 osób 70 m2
* więcej niż 6 osób + 5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1) 30% lub
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

* dla 1 osoby 45,5 m2
* dla 2 osób 52,0 m2
* dla 3 osób 58,5 m2
* dla 4 osób 71,5 m2
* dla 5 osób 84,5 m2
* dla 6 osób 91,0 m2


+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

* dla 1 osoby 52,5 m2
* dla 2 osób 60,0 m2
* dla 3 osób 67,5 m2
* dla 4 osób 82,5 m2
* dla 5 osób 97,5 m2
* dla 6 osób 105,0 m2


Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości, kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o  5 m2.
2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków

Co należy zrobić aby dodatek otrzymać

1. Należy udać się do działu "Dodatki mieszkaniowe" znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Myśliborskiej 3 w Lipianach w pokoju nr 14 i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Z wnioskiem trzeba udać się do "swojego” zarządcy domu. Musi on potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

2a. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

4. Komplet dokumentów, składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach w dziale "Dodatki Mieszkaniowe".

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę i inny członków gospodarstwa domowego, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

1) ruchomości i nieruchomości,
2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik OPS-u ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek nie będzie przyznany.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej, wydanej z upoważnienia burmistrza przez osobę upoważnioną. Decyzja w sprawie dodatku wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których administrator domu potwierdzi na wniosku brak: co, cw lub gazu osoba uprawniona otrzymuje ryczałt, który na podstawie oświadczenia może być przekazany na konto zarządcy lub pobierany jest w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

Obowiązkiem osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest bieżące opłacanie należności za zajmowany lokal (oprócz przyznanego dodatku mieszkaniowego).

W przypadku zawiadomienia przez zarządcę, że osoba nie opłaca na bieżąco opłat mieszkaniowych, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej , do czasu uregulowania zaległości.

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych człon

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.( Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - t.j. Dz.U. 2013 poz. 966

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst jednolity

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących